ال فینیکس 1400/02/12

در این پروژه هدف ما رفع مشکلاتی است که در مسیر تولید باکیفیت قهوه وجود دارد و نیز برقراری ارتباط با بازار و ایجاد پایداری اقتصادی و در این مسیر سیستم قیمت‌گذاری پایدار بر اساس کیفیت را به کار می‌گیریم. این کار با  قیمت‌گذاری کالا بر اساس هزینه‌ی تولید در تعارض است.

فرآوری قهوه کار پیچیده‌ای است و بیشترین تأثیر را بر کیفیت محصول نهایی دارد. این پیچیدگی کار را برای کشاورزانی که می‌خواهند به بازار قهوه تخصصی وارد شوند دشوار می‌کند. وقتی کار ساخت و ساز به پایان می‌رسد، آسیاب خیس ال فینیکس گیلاس‌های قهوه را (با کنترل عناصر طعمیِ نهایی) به نمایندگی از سوی کشاورزان دسته‌بندی، فرآوری و خشک می‌کند و در عین حال آموزش‌های کشاورزی مرتبط را نیز ارائه می‌کند و به این ترتیب دو معضل کلیدی دستیابی به بازار قهوه تخصصی (معضل فرآوری و کمبود دانش) را از میان بر می‌دارد.