دستورالعمل پیشنهادی جهت عصاره‌گیری قهوه

Rwanda Bumbogo Natural

مقدار سابه قهوه
16 گرم
حجم نوشیدنی
264 گرم
زمان عصاره‌گیری
3.2دقیقه
دمای آب
93°C
           
ابزار دم‌آوری پیشنهادی
V60
سایز ابزار
02
نسبت آب به قهوه
1-16.5
دریافت مزه‌ای
زیاد متوسط کم
شیرینی
ترشی/اسیدیته
تلخی
دریافت حسی
زیاد متوسط کم
وزن
ماندگاری