دستورالعمل پیشنهادی جهت عصاره‌گیری قهوه

Retro Blend

مقدار سابه قهوه
16 گرم
حجم نوشیدنی
32 گرم
زمان عصاره‌گیری
24ثانیه
دمای آب
93°C
نسبت آب به قهوه
1-2
دریافت مزه‌ای
زیاد متوسط کم
شیرینی
ترشی/اسیدیته
تلخی
دریافت حسی
زیاد متوسط کم
وزن
ماندگاری