دستورالعمل پیشنهادی جهت عصاره‌گیری قهوه

Pulp Blend

مقدار سابه قهوه
17 گرم
حجم نوشیدنی
34 گرم
زمان عصاره‌گیری
28ثانیه
دمای آب
92°C
           
ابزار دم‌آوری پیشنهادی
اسپرسوماشین
نسبت آب به قهوه
1-2
دریافت مزه‌ای
زیاد متوسط کم
شیرینی
ترشی/اسیدیته
تلخی
دریافت حسی
زیاد متوسط کم
وزن
ماندگاری