دستورالعمل پیشنهادی جهت عصاره‌گیری قهوه

Phoenix Blend

مقدار سابه قهوه
18 گرم
حجم نوشیدنی
38 گرم
زمان عصاره‌گیری
26ثانیه
دمای آب
92°C
نسبت آب به قهوه
1-2.1
دریافت مزه‌ای
زیاد متوسط کم
شیرینی
ترشی/اسیدیته
تلخی
دریافت حسی
زیاد متوسط کم
وزن
ماندگاری